ÇEVRE KATMANI

Çevresel Koruma ve Etki

Borusan, faaliyetlerini işin yasal gereksinimlerini dikkate alarak, çevreye zarar vermeyecek ve güvenli bir şekilde gerçekleştirmeyi hedefleyerek doğal kaynakların ve enerjiyi verimli kullanmayı ve sürdürülebilir uygulamaları benimsemektedir. Bu anlayış, iş yapma biçiminin ayrılmaz bir parçasıdır ve tedarikçilerinden de aynı özeni göstermesi beklenmektedir.

Çevresel Yönetim Sistemleri

Tedarikçilerimizden ulusal ve uluslararası çevre standartlarına ve düzenlemelerine uyum sağlaması, çevresel etkilerini yönetmek adına etkin ve sertifikalı çevre ve enerji yönetim sis temlerine sahip olması ve etkili politikalar, süreçler ve prosedürler oluşturması beklenmektedir.

Borusan, çevresel yönetim sistemleri alt başlığı altındaki beklentilerinin karşılanması için tedarikçilerinin küresel olarak kabul gören standartlar ve sertifikalara (örneğin ISO 14001, ISO 14064, EMAS) sahip olmaları yeterlidir. Bu tür sertifikaların yokluğunda ise tedarikçilerin çevresel politika ve prosedürlere sahip olmaları beklenmektedir. Çevre Politikası, şirketin çevresel performansıyla ilgili genel niyetlerini ve yönünü göstermekte olup şirketin üst yönetim tarafından onaylanmış çevresel taahhütlerini yansıtır. Şirketin faaliyetlerinin, ürünlerinin ve hizmetlerinin çevresel etkisini göz önünde bulundurarak yürürlükteki yasal ve diğer gereklilikleri karşılamak ve çevresel etkiyi azaltmak, kaynak ve maliyet tasarrufu sağlamak amacıyla şirketin aksiyonlarının bir çerçevesini ortaya koyar.

Borusan ekosistemindeki tedarikçilerimizin faaliyetleri doğası gereği büyük ölçüde değiştiğinden çevre yönetimine verilen önem tedarikçiler arasında farklılık gösterebilmektedir.

Kısıtlı Kimyasalların Yönetimi:

Tedarikçilerimizden ulusal ve uluslararası yönetmeliklere ve yasaklı ve/veya kısıtlanmış kimyasallarla ilgili diğer gereklilikleri sağlaması beklenmektedir. Bu gereklilik için uyulması beklenen temel gereklilikler şunlardır:

• Tehlikeli Maddelerin Kullanımının Kısıtlanması (RoHS) - Tehlikeli Maddelerin Kısıtlanması Direktifi 2002/95/EC (RoHS 1), Elektrikli ve elektronik ekipmanlarda belirli tehlikeli maddelerin kullanımının kısıtlanmasına ilişkin Avrupa Birliği direktifinin kısaltmasıdır.

• Kimyasalların Tescili, Değerlendirilmesi, Yetkilendirilmesi ve Kısıtlanması (REACH) - Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması (REACH)bir Avrupa Birliği yönetmeliğidir. REACH, kimyasal maddelerin üretimi ve kullanımı ile bunların hem insan sağlığı hem de çevre üzerindeki potansiyel etkilerini ele almaktadır.

• Toksik Maddeler Kontrol Yasası (US EPA TSCA) - Toksik Maddeler Kontrol Yasası (TSCA). Amerika Birleşik Devletleri Kongresi tarafından kabul edilen ve Amerika Birleşik Devletleri Çevre Koruma Ajansı (EPA) tarafından yönetilen ve diğer ABD federal yasaları tarafından düzenlenmeyen kimyasalları düzenleyen bir Amerika Birleşik Devletleri yasasıdır. Halihazırda ticarette olan kimyasallar ve yeni kimyasalların tanımlanması bu yasaya dahildir.

• Kimyasalların Kaydı Değerlendirilmesi İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik (KKDIK) - Türkiye Çevre ve Şehircilik Bakanlığ tarafından yayınlanan kimyasallar ve güvenli kullanımlarına ilişkin yönetmeliğidir. Kimyasal maddelerin Kaydı, Değerlendirilmesi, Yetkilendirilmesi ve Kısıtlanması ile ilgilenir.

Enerji Verimliliği ve Yenilenebilir Enerji

Tedarikçilerimizden, karbon ayak izinin azaltılması amacıyla enerji verimliliğini artırmaya yönelik süreç iyileştirmeleri ve uygulamalar geliştirilmesi beklenmektedir. Bununla birlikte tedarikçilerin temiz enerji kullanımı kapsamında mümkünse yenilenebilir enerji kullanım verilerine ilişkin şeffaflık sağlamaları ve yenilenebilir enerjiye geçiş opsiyonlarının değerlendirilmesi gerekmektedir.

Borusan, enerji verimliliği alt başlığı altındaki beklentilerin karşılanması adına tedarikçilerinden operasyonel ve kurumsal faaliyetleri odağında enerji verimliliği anlayışının benimsenmesini, uygulamalar ile desteklenmesini ve periyodik olarak takip edilen enerji tüketim verilerinin ilgili birimlerce raporlanabilir olmasını beklemektedir. Bu kapsamda, başlıca birincil enerji tüketim miktarları (petrol, kömür, doğalgaz) ve elektrik tüketim miktarının izlenmesi ve raporlanması tedarikçilerinden beklediği ilk adımda enerji yönetim faaliyetlerinden bir tanesidir. İzlenebilen ve yönetilebilen her bir operasyonel mekanizma kapsamında geliştirilen verimlilik artırıcı projeler ve/veya tasarruf odaklı yeni yatırımlar da bu kapsamda değerlendirilmektedir.

Borusan, yenilenebilir enerji alt başlığı altındaki beklentilerin karşılanması adına tedarikçilerinden mevcut enerji tüketimlerini alternatif doğal kaynaklardan sağlayabilecekleri, operasyonel proseslerinde ek bir enerji kaynağı olabilecek yatırım ve verimlilik odaklı projeler geliştirmesini beklemektedir. Detaylarına değinecek olursak, yenilenebilir enerji; güneş, rüzgar, biyokütle, jeotermal, dalga enerjisi gibi doğada kendiliğinden var olan kaynaklardan elde edilmektedir. Yenilenebilir enerji kullanımı şirketin kendi operasyon yerleşkesinde güneş panelleri, rüzgar enerji santrali, vb. aracılığıyla üretilebilir ya da üçüncü taraflardan satın alınabilir.

Borusan, tedarikçilerinden hem enerji verimliliği hem yenilenebilir enerji kullanımı odağındaki faaliyetlerini çevresel performans göstergeleri ile takip etmesini, sürdürülebilir veri kaynaklarına dayandırılmasını, iyileştirmeleri ve gelişimi senelik olarak takip etmesini ve şirket değerleri ile paralellik gösterecek bir çevresel stratejik hedef ortaya koymasını beklemektedir.

Karbon Emisyonu
Borusan olarak, karbonsuz iş modeli hedefimiz ile sağlıklı ekosistemlerin oluşmasını desteklemekteyiz. Bu doğrultuda karbon ayak izimizi azaltmak hedefimiz kapsamında etkili bir şekilde emisyon yönetimi ve azaltımı için projelerimizi yürütürken, karbon ayak izimizi asgari düzeye indirme gayesiyle süreçlerimizi yönetmekteyiz. Tedarikçilerimizden de benzer hedefler doğrultusunda karbon emisyon miktarlarını hesaplamalarını ve azaltımı konusunda stratejik hedefler benimsemelerini beklemekteyiz.

Karbon Emisyon Miktarı

Borusan, tedarikçilerinden kendi operasyonlarından ve mümkün olduğu durumlarda üretime dönük faaliyetlerden kaynaklanan emisyon verilerine ilişkin şeffaflık sağlamaları gerekmektedir.

Karbon ayakizi birim karbondioksit cinsinden ölçümlenen, kurum veya bireylerin ulaşım, ısınma, elektrik tüketimi gibi başlıca ana faaliyetlerinden kaynaklanan toplam sera gazı salım miktarı olarak tanımlanmaktadır. Karbon ayakizi hesaplamalarında küresel olarak kabul görmüş çeşitli metodoloji ve standartlar kullanılmaktadır. Kyoto Protokolü kapsamında değerlendirilen 6 ana sera gazının (CO2, CH4, N2O, PFc, HFc, SF6) ele alındığı standartların başında Hükümetler Arasınİklim Değişikliği Paneli (IPCC)’nin yayınlamış olduğu metodolojilerin yanı sıra, GHG Protokolü ve ISO 14064 en çok tercih edilen metodolojilerin başında gelmektedir.

Karbon ayakizi emisyon miktarı hesaplanırken öncelikli olarak veri kaynağı sınırlarının çizilmesi önem arz etmektedir. Operasyonel faaliyetlere dair veriler toplanıp, emisyon faktörleri ve küresel ısınma potansiyelleri hesaplanarak küresel kabul görmüş standartlar ışığında ortak bir dilde raporlama yapmak gerekmektedir. Emisyon faktörleri her ülkede farklılık gösterebileceği gibi zamanla da değişebileceği gerçeği kurumlarca da benimsenmelidir. Emisyon faktörleri için IPCC kılavuzu ve WBCSD’nin GHG Protokolü gibi birçok kaynak baz alınabilir.

Kapsam 1 emisyonları, raporlayan kurumun operasyonu, üretim tesisi veya ulaşım araçları kaynaklı direkt salımıdır. (Örneğin, doğalgaz, kömür, benzin, dizel, LPG tüketimleri vb.)

Kapsam 2 emisyonları, raporlayan kuruluşun satın aldığı elektrik, buhar, ısıtma ve soğutmadan kaynaklı direkt olmayan salımlardır. Bir diğer deyişle enerji dolaylı emisyonlar olarak belirtilir.

Kapsam 3 emisyonları, raporlayan kurumun faaliyetlerinden dolaylı olarak kaynaklanan salımlardır. Bir diğer deyişle, bir kuruluşun faaliyetlerinin bir sonucu olarak başka kuruluşların sahip olduğu veya kontrol ettiği sera gazı kaynaklarından ortaya çıkan sera gazı emisyonlarını tarif eder. Genelde kurumların değer zincirinde yer alan kurum dışı paydaşlarından kaynaklı emisyonlar olarak da tanımlanır (Örneğin, kiralık araçların yakıt tüketimleri, tedarik zinciride faaliyet gösteren kurumların emisyonları, satın alınan malzemelerin üretiminden kaynaklı emisyonlar vb.).

Borusan, tedarikçilerinden detayları paylaşılan karbon emisyon miktarı hesaplama süreçlerinde şeffaf ve güvenilir kaynaklar sunmasını beklerken aynı zamanda referans değerlere oturtulmuş, uygun metodolojiler çerçevesinde bu verileri yıllık olarak raporlamasını beklemektedir.

Karbon Emisyon Azaltımı
Borusan, tedarikçilerinden doğrudan ve dolaylı CO2 emisyonlarını takip etmek, azaltmak ve yönetmek için planlar geliştirerek etkili önlemler almalarını ve gerekli uygulamaları benimsemeleri gerekmektedir.

Kurumların karbon emisyon hesaplamaları doğrultusunda stratejik olarak gelişim gösterecekleri alanları belirlemeleri, bilime dayalı hedefleri değerlendirmeleri ve emisyon azaltım tedbirlerini tanımlaması gerekmektedir. Belirlenecek amaçlar doğrultusunda tedarikçi karbon emisyonu sınırlarını (uygulanacak standartlar çerçevesinde belirlenen sınırlar içinde kalmak şartı ile) çizmek üzere çeşitli yeni uygulamaları hayata geçirmelidir. Planlanan faaliyetlerin ve/veya yatırımların kurumun belirleyeceği karbon emisyon miktarının azaltımı hedefi ile paralellik göstermesi beklenmektedir. Mevcut uygulamaların veya bu doğrultuda yeni hayata geçirilecek faaliyetlerin etki sonuçları kurumlar tarafından tutulmalı ve takip edilmelidir. Bu doğrultuda, Borusan tedarikçilerinden senelik bazda karbon emisyon azaltım projelerini, azaltım oranlarını ve gelişim süreçlerini raporlanmasını beklemektedir.

Döngüsellik Anlayışı
Borusan olarak doğadaki döngüsel modellerden ilham alan bir iş modeli yaklaşımı benimsemekteyiz. Bu doğrultuda üretim ve hizmet süreçlerimize yeniden kullanmayı, yeniden üretmeyi ve yeniden düşünmeyi entegre etmek amacıyla bilinçli eylemler tasarlamaktayız. Sadece kendi operasyonlarımızda değil, tüm değer zincirimizde iklim bilinciyle sistemler kurmak için tedarikçilerimizin üretim süreçlerini döngüsellik anlayışı doğrultusunda geliştirmelerini beklemekteyiz.

Atık Yönetimi

Borusan, tedarikçilerinden öncelikli olarak ilgili mevzuatlar ve yönetmelikler çerçevesinde kendi operasyonel süreçlerinde oluşan atıkların en doğru şekilde yönetimini sağlamaları adına bir atık yönetim prosedürüne sahip olmalarını beklemektedir. Aynı zamanda kaynak kullanımı sonrasında oluşan atık oluşumunun mümkünse önceden önlenmesi, önlenemeyen atıkların ise etkin bir şekilde yeniden kullanımı, değerlendirilmesi ve en sonunda uygun şekilde bertaraf edilmesi ile çevresel etkinin azaltılması ve faaliyetleri sonucu ortaya çıkan atık miktarını azaltmak için etkili uygulamalar benimsemeleri beklenmektedir. Ayrıca, operasyonel süreçlerin sonunda açığa çıkan atıkların ayrıştırıldığından ve buna bağlı çevreye olan potansiyel zararın en aza indirildiğinden emin olunması gerekmekte ve yasal limitlere uyum zorunlu tutulmaktadır. Borusan, tüm tedarikçilerinden (özellikle var ise üretim operasyonunda) açığa çıkan atıklar çerçevesinde geri dönüşüm faaliyetlerine önem vermesini talep etmektedir. Bu doğrultuda, şirketlerin stratejik faaliyetleri ve yıllık uygulamaları kapsamında sıfır atık hedeflerinin hayata geçirilmesi ve buna bağlı çevreye olan potansiyel zararın en aza indirildiğinden emin olunması Borusan için önem arz etmektedir.

Borusan tedarikçilerinin değer zinciri bünyesinde bulunan ve satın alma faaliyetlerini yürüttükleri şirketlerde sürdürülebilir ürün ve etikeletme tercihlerine de dikkat edilmesi beklenmektedir. Bu doğrultuda, tedarikçilerinin satın alımını gerçekleştirdiği ürünlerde döngüsellik anlayışını benimsenmeyen (doğa dostu, geri dönüştürülmüş veya geri dönüştürülebilir ürün etiketine sahip, karbon salınımı düşük vb.) ürün tercihlerine yönelinmesi beklenmektedir.

Ürün Tasarımı

Borusan, tedarikçilerinden üretimden nihai bertarafa kadar ürünlerin tüm yaşam döngüleri boyunca çevresel etkilerini en aza indirecek çevre dostu ürünler geliştirmelerini beklenmektedir. Bu doğrultuda, firmaların mevcut ürün portföylerinde doğa dostu, geri dönüştürülmüş veya geri dönüştürülebilir, karbon salınımı düşük vb. ürün tasarımlarını ön planda tutmaları ve döngüsellik anlayışına sahip olmaları beklenmektedir. İlgili ürün gamına sahip olma durumlarında mutlaka Borusan yetkililerine de bildirilmesi talep edilmektedir.

Borusan, tedarikçilerini sürdürülebilir ürün gamı portföyünde yönlendirmekte ve aşağıda başlıca çevre dostu ürün tercihlerinin özelliklerini içeren örnekler paylaşmaktadır.

Sürdürülebilir Ürün Tasarımı ÖrnekleriSürdürülebilir Hizmet Tasarımı ÖrnekleriMalzeme Kullanımı

Borusan, tedarikçilerinden sınırlı doğal kaynaklara sahip olduğumuz bilinci ile hareket etmelerini, enerji, su ve her türlü hammadde ve malzemenin sorumlu ve verimli şekilde kullanılması ve bu doğrultuda kaynak kullanımı açısından daha verimli üretim yöntemleri geliştirmesini beklemektedir. Üretim prosesi boyunca, atık yönetimi, su yönetimi, enerji yönetimi gibi çerçevesi çizilmiş olan prosedür ve yönetmelikler uyarınca kullanılan malzemelerin, hammaddenin ve kaynakların yönetilmesi talep edilmektedir.