TEDARİKÇİ ÖZ DEĞERLENDİRME FORMU

Amacımız

Tüketicilerden, müşterilerden, yatırımcılardan, şirketlerin ekonomik etkilerinin yanı sıra çevresel, sosyal ve yönetişim (ÇSY) katmanları dahil olmak üzere sürdürülebilirlik alanındaki etkilerini takip etmeleri ve yönetmeleri beklenirken aynı zamanda tedarikçilerinin de benzer süreçlere uyum göstermeleri talep edilmektedir. Sürdürülebilirlik konuları özelinde iletişime geçmekte, sürdürülebilirliğinin temel karar alma süreçlerine entegrasyonunu destekleyerek mevcut tedarik zincirinin sosyal ve çevresel performansını iyileştirebilmek adına önde gelen uygulamaların baz alınması için çözüm ortaklarını da teşvik etmektedir.

Öz değerlendirme süreci, tedarik zinciri sürdürülebilirlik mekanizmalarında değerli bir araçtır. Tedarikçilerin ÇSY politikalarını, uygulamalarını, performanslarını değerlendirmelerine ve yönetmelerine yardımcı olur. Bu Form’da vurgulanan konuların ele alınması, tedarikçilerin güçlü ve/veya gelişime açık alanlarını belirlemelerine, ÇSY risklerini ve fırsatlarını etkin bir şekilde değerlendirmelerine ve yönetmelerine, ürün inovasyonu için zemin hazırlanmalarına yol gösterici bir nitelik taşımaktadır.

Borusan Tedarikçi Öz Değerlendirme Formu, Borusan’ın mevcut ve potansiyel tedarikçilerinin ÇSY performansının değerlendirmesi ve Borusan Sürdürülebilir Satın Alma Anlayışı ile uyumunun tespit edilmesi adına tasarlanmıştır. Bu çalışma ile Borusan tedarikçilerinin ÇSY konularını etkin bir şekilde yönetmeleri ve gerekli adımları sağlamak için hazırlanmıştır.

Tedarikçilerden alınan yanıtlar Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında Borusan özelinde değerlendirmeye alınacak ve saklanacaktır.

Detaylı Bilgi için : “Tedarikçi Öz Değerlendirme Formu”’na burayı tıklayarak ulaşabilirsiniz.

İlgili Dokümanlar ve Tanımlamalar

Tedarikçi Öz Değerlendirme Formu’nun doldurulması öncesinde Borusan tarafından benimsenen sürdürülebilirlik konularının satın alma bakış açısı ile nasıl ele alındığına, Borusan tedarikçilerinin bu kapsamda dikkat etmesi gereken hususlara; Borusan Sürdürülebilir Satın Alma Politikası’nda, Politika’nın uygulama esaslarına ilişkin detaylara ve yönlendirmelere ise Borusan Sürdürülebilir Satın Alma Tedarikçi Kılavuzu’nda yer verilmektedir.

Borusan Sürdürülebilir Satın Alma Politikası: Bu Politika, Borusan çalışanları, iş ortakları ve tedarikçileri dahil olmak üzere tüm Borusan ekosistemi için Borusan’ın sürdürülebilir satın alma yaklaşımını ve ÇSY konuları dahilinde beklentilerini ortaya koymaktadır.

Borusan Sürdürülebilir Satın Alma Kılavuzu: Bu kılavuz, Sürdürülebilir Satın Alma Politikası’nı tamamlayıcı nitelikte olup Politika’da belirtilen Sürdürülebilir Satın Alma Katmanları ve İlgili Alt Konular dahilinde Borusan’ın tedarikçilerinden beklentilerini ortaya koymakta ve Politika’nın uygulama adımlarına ilişkin detayları ve yönlendirmeleri içermektedir. Kılavuz, Borusan’ın tüm mevcut ve potansiyel tedarikçileri içindir.

Borusan Grubu Sürdürülebilir Satın Alma Koşulları Taahhütnamesi (Code of Conduct)

Borusan Grubu taahhütname koşullarındaki davranışları iş etiği olarak sürdüren ve uygulayan tedarikçiler işe iş birliği başlatabilir. Bu taahhütname Borusan ile iş birliği için zorunlu şartları belirtir ve tedarikçilerimiz bu taahhütname’yi imzalayarak tedarik sürecimizde bu davranışları uyguladığını taahhüt ederler. Aksi uygulamaların gözlenmesi halinde tedarikçi ile ilişik kesilir.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YOLCULUĞUNDA TEDARİKÇİLERİMİZİN YANINDAYIZ

Tedarikçiler Özelinde Sürdürülebilir Satın Alma Anlayışı

Sürdürülebilirlik konusundaki vizyon ve taahhütlerimizin iş ortaklarımız tarafından uygulanması, desteklenmesi ve paylaşmasının önemli bir adım olduğunu düşünmekteyiz. Bu yönde daha sağlam ilerleyebilmek adına çatı kuruluşumuz ve alt şirketlerimiz kapsamında planlamalarımızı yapmakta ve hazırlamış olduğumuz Sürdürülebilir Satın Alma Politikası’nın tedarikçilerimiz ile entegrasyonunu sağlamayı amaçlamaktayız.

Borusan çatısı altında kurgulanan “Sürdürülebilir Satın Alma” anlayışı, 4 temel (Genel Sürdürülebilirlik Anlayışı, Yönetişim Katmanı, Çevresel Katman ve Sosyal Katman) odak alanı, ilgili alt başlıklar ve kriter gruplarının organizasyonel satın alma kararlarına ve tedarikçilerle yürütülen uzun süreli iş birliklerine sistemik olarak dahil edilme süreci olarak tanımlanmaktadır.

Bu anlayışın yansıması olan Borusan sürdürülebilir tedarik zinciri yönetimi; ÇSY başlıkları ile uyumlu bir satın alma politikası gerçekleştirilmesine ve ilk aşamada yönetişim kapsamındaki ilgili kriterlere uyumluluk esasına dayandırılmaktadır.

Sürdürülebilir Satın Alma Anlayışını her bir iş ortağımızın iş modeline entegre etmesini ve • Borusan kurumsal sürdürülebilirlik anlayışını benimsemesini,

• müşterilerimizin talepleri doğrultusunda ihtiyaç ve beklentileri karşılayacak uyumluluk esaslarını kendi operasyonuna uyarlamasını,

• uzun vadeli hedefler doğrultusunda sektörel yüksek risk taşıyan konu başlıkları özelinde değer yaratma modeli girişimlerinde bulunmasını önemsemekteyiz. Borusan olarak çevresel, toplumsal ve yönetişimsel değişimlerin iş dünyası ile karşılıklı ilişkisini çözüm ortaklarımızın da anlamasını ve sürdürülebilir bir gelecek inşa ederken değer zincirimiz boyunca birlikte yol almayı hedeflemekteyiz.

Sürdürülebilir tedarik zinciri yolculuğumuzda tedarikçilerimiz ile iş birliğine dayalı ilişkiler geliştirmeye çalışıyoruz. Bu süreçte sunmuş olduğumuz Sürdürülebilir Satın Alma Politikamız ve Borusan Sürdürülebilir Satın Alma Kılavuzu sayesinde tedarikçilerimizi ÇSY katmanlarında performanslarını sürekli iyileştirmeleri ve geliştirmeleri için bizimle birlikte çalışmaya ve sürdürülebilir iş uygulamalarını uygulamaya teşvik ediyoruz.

Bu süreçte tedarikçilerimizi desteklemek adına; İş birliği Yapıyoruz

Tedarikçilerimizin ÇSY kriterlerini daha iyi anlamaları, sorumlu iş uygulamalarını geliştirmeleri ve kriterlere uyumluluk göstermeleri adına atmaları gereken adımları anlamaları adına onlarla birlikte çalışıyoruz. Bu kapsamda saha ziyaretleri ile tedarikçilerimizle bilgilerimizi paylaşacağız.

Destekliyoruz
Tedarikçilerimizin Borusan Sürdürülebilir Satın Alma Politikasında yer alan ana katmanlar ve alt ilkeler bazında uyumlu olabilmeleri, gerekli faaliyetleri belirlemeleri ve zamanında iyileştirilmiş koşullar elde etmeleri adına Sürdürülebilir Satın Alma Kılavuzu aracılığıyla destek oluyoruz.

Önceliklendiriyoruz
Tedarikçilerimizi Borusan Sürdürülebilir Satın Alma Politikasında yer alan çevresel, sosyal ve yönetişim ana katmanları ile alt ilkelere ve yer aldıkları sektörlere göre değerlendiriyor; yer aldıkları sektörlere göre tedarikçilerimiz için yüksek seviye ve orta yüksek riskli ÇSY konularını belirliyor; bu analizlere göre tedarikçilerimizin uyum sağlamasını gereken ÇSY ana katmanları ve alt ilkelerini önceliklendiriyoruz.

İletişimde Kalıyor ve Eğitiyoruz
Tedarikçilerimizin Borusan Sürdürülebilir Satın Alma Anlayışını benimser hale getirebilmek adına onlarla her daim iletişime kalıyor; ÇSY alanında performanslarını iyileştirmeleri adına öneriler sunuyor ve hazırlamış olduğumuz eğitim içerikleri ile farkındalıklarını artırıyoruz.

Sürdürülebilir Satın Alma Katmanları ve İlgili Alt Konular

Tedarikçi Öz Değerlendirme Formu aracılığıyla Borusan, mevcut ve potansiyel tedarikçilerden Borusan Sürdürülebilir Satın Alma anlayışı doğrultusunda belirlenen Genel Sürdürülebilirlik Anlayışı, Yönetişim, Çevresel ve Sosyal olmak üzere 4 katmanlı odak alanı dahilinde bilgilerini paylaşmalarını beklemektedir


Yönetişim

Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele, Çıkar Çatışması ve Haksız Rekabet

Etik

Yasal Uyum

Veri Güvenliği ve Gizliliği

Yönetişim

Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele, Çıkar Çatışması ve Haksız Rekabet

Etik

Yasal Uyum

Veri Güvenliği ve Gizliliği

Genel Sürdürülebilirlik Anlayışı

Sürdürülebilirlik Stratejisi

Sürdürülebilirlik Yönetimi

Çevresel

Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele, Çıkar Çatışması ve Haksız Rekabet

Çevresel Koruma ve Etki

Karbon Emisyonu

Döngüsellik Anlayışı

Sosyal

İnsan Hakları ve Çalışma Koşulları

İş Sağlığı ve Güvenliği

Eşitlik ve Kapsayıcılık

Toplumla İlişkiler


Sürdürülebilirlik Risk Bazlı Sektörel Değerlendirmeler

Borusan Sürdürülebilir Satın Alma Anlayışı’nın tedarikçilerimizin yer aldığı sektör ve ekosistem ile uyumlu olması bizler için büyük önem arz etmektedir. Bu sebeple, ÇSY başlıklarında tedarikçilerimizin yer aldıkları sektör kapsamında odaklanmaları gereken ve belirli riskleri olan alanların tespiti ve bu alanlara göre tedarikçilerimizin değerlendirilmesi Sürdürülebilir Satın Alma Anlayışımızın temelini oluşturmaktadır.

Tedarikçilerimizin doldurmasını beklediğimiz Borusan Tedarikçi Öz Değerlendirme Formu da risk bazlı sektörel değerlendirmeye göre hazırlanmakta ve analiz edilmektedir. Tüm tedarikçilerimizden formda yer alan “Genel Sorular” ve “Genel Sürdürülebilirlik Anlayışı” kapsamındaki sorulara cevap vermesi beklenmektedir.

Risk bazlı değerlendirme ise Çevresel, Sosyal ve Yönetişim katmanında tedarikçilerimizin bulundukları sektörlere göre yapılmıştır. Bu riskler Sürdürülebilir Satın Alma Politikası ve Kılavuzunda yer alan Çevresel, Sosyal ve Yönetişim katmanlarının alt kriterlerine haritalı olarak derecelendirilmiştir. Tedarikçilerimizden aşağıdaki tabloda yer alan tanımlamalara uygun olarak belirlenen yüksek, orta ve düşük seviye riskli alanlar ve ilgili alt kriteri çerçevesinde gerekli aksiyonların alınması beklenmektedir.Tedarikçilerimizin değerlendirme formunu doldurmadan önce yer aldıkları sektöre ilişkin çevresel, sosyal ve yönetişim risklerini Risk Bazlı Sektörel Değerlendirme Çerçevesi aracılığıyla anlamaları ve değerlendirmeleri sağlanmaktadır.

Risk Bazlı Sektörel Değerlendirme Çerçevesi

Tedarikçi Öz Değerlendirme Formu aracılığıyla Borusan, mevcut ve potansiyel tedarikçilerden Borusan Sürdürülebilir Satın Alma anlayışı doğrultusunda belirlenen Genel Sürdürülebilirlik Anlayışı, Yönetişim, Çevresel ve Sosyal olmak üzere 4 katmanlı odak alanı dahilinde bilgilerini paylaşmalarını beklemektedir.

Aşağıda yer alan bölümde ise Araç Kiralama alanında Personel Taşıma hizmeti veren tedarikçilerimiz için yapılan örnek çalışma yer almaktadır. Tüm tedarikçilerimiz bu örnek üzerinden kendi sektörel risklerini ve gerekliliklerini değerlendirebilirler.